زیر مجموعه ترسناک
پرش در آسمان (شمال دریاچه) مشاهده جزئیات
اسکای فلایر (شرق دریاچه) مشاهده جزئیات
رول گلایدر (شمال دریاچه) مشاهده جزئیات
اسکیت یو (غرب دریاچه) مشاهده جزئیات
سافاری وحشت دریاچه (غرب دریاچه) مشاهده جزئیات