صفحات

باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان

کاربرگرامی بعد از هر بار خرید از سایت ایران فان باتوجه به مبلغ خرید شما از مجموعه ها، درصدی از مبلغ کل خرید به اعتبار باشگاه مشتریان شما  اضافه خواهد شدکه در خرید های بعدی میتواند از کل مبلغ اعتبار باشگاه مشتریان خود استفاده کنید .