زیر مجموعه ترسناک
پرش درآسمان
سن بالای8سال
۳۱,۵۰۰تومان ۳۵,۰۰۰ ٪10
پرش در آسمان (شمال دریاچه) مشاهده جزئیات
سافاری وحشت دریاچه
نداشتن ناراحتی قلبی
۴۵,۰۰۰تومان ۵۰,۰۰۰ ٪10
سافاری وحشت دریاچه (غرب دریاچه) مشاهده جزئیات
سن بالای 12 سال قد بالای 150 سانتی متر
۴۸,۰۰۰تومان ۶۰,۰۰۰ ٪20
اسکای فلایر (شرق دریاچه) مشاهده جزئیات
رول گلایدر
ویژه همه سنین
۵۴,۰۰۰تومان ۶۰,۰۰۰ ٪10
رول گلایدر (شمال دریاچه) مشاهده جزئیات
نداشتن ناراحتی قلبی
۵۴,۰۰۰تومان ۶۰,۰۰۰ ٪10
اسکیت یو (غرب دریاچه) مشاهده جزئیات